Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
2
Počítadlo:
1796927 návštev
7934497 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Kontakt na školu


Názov školy

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Telefón

037/69 330 11, 652 29 29 (spojovateľka)

037/69 330 31, 652 37 05 (sekretariát riaditeľa školy)

vnútorný telefónny zoznam

Fax

037/69 330 20, 652 37 05

Poštová adresa

Gymnázium
P.O.BOX B5
Párovská 1
950 50 Nitra

Mailová adresa

school [at] gpnr.sk


Na vyššie uvedených adresách môžete podávať tiež podnety, žiadosti, návrhy a sťažnosti. Poverení pracovníci sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny. V čase hlavných školských prázdnin každý utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00. Návštevu triedneho učiteľa alebo vyučujúceho odporúčame vopred telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle -vnútorný telefónny zoznam.


Ako postupovať pri žiadosti o poskytnutie informácie

Z Vašej žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsobom sprístupnenia informácie navrhujete. Ak Vaša žiadosť nebude mať uvedené náležitosti, budete bezodkladne vyzvaný, aby ste v určenej lehote (nie kratšia ako sedem dní) neúplnú žiadosť doplnili. Budete poučený aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak v stanovenej lehote žiadosť nedoplníte, Vaša žiadosť bude odložená. Vaša žiadosť bude vybavená najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Podľa § 21 zákona č.211/2000 Z.z. (zákon o slobode informácií) máme právo požadovať od Vás úhrady za materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie.