Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
1
Počítadlo:
1796926 návštev
7934495 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
História školy


Naša škola bola zriadená s platnosťou od 1. septembra 1965, po rozčlenení Strednej všeobecnovzdelávacej školy Eugena Gudernu v Nitre na dve samostatné školy. Príčinou rozdelenia bol veľký počet tried a členov profesorského zboru. 10 tried denného štúdia a 6 tried pre pracujúcich sa presťahovalo s vlastným riaditeľstvom do priestorov, ktoré uvoľnila Pedagogická fakulta v Nitre na bývalej Rooseweltovej ulici, dnes Farská ulica.


Dnešné gymnázium dostalo názov Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) Nitra, Rooseweltova ulica. Riaditeľom školy sa stal Štefan Šedivý, zástupcom riaditeľa Štefan Turček. Profesorský zbor mal 21 členov. Neustále sa zápasilo s priestorovými ťažkosťami. Každý rok bolo potrebné hľadať nové priestorové možnosti, učebný proces sa realizoval v štyroch rôznych budovách v meste, tie sa z roka na rok menili a ich počet sa zvyšoval v súlade s rastúcim počtom tried denného štúdia (1965/66 - 10 tried, 1970/71 - 17 tried). V roku 1967 sa začala asanovať časť Pároviec a pripravovať priestor pre stavbu novej budovy (výstavba začala v decembri 1967). Základný kameň bol slávnostne položený 27. júna 1968. Výstavbu školy mal na starosti riaditeľ školy Štefan Šedivý. Pracovníci a žiaci školy odpracovali veľké množstvo hodín cez voľné popoludnia, soboty, cez letné prázdniny, vždy, keď bolo treba. Letné prázdniny 1970 boli najrušnejšie, pracovalo sa na dokončení a zariaďovaní školy, aby sa s vyučovaním mohlo začať čo najskôr. Dňa 16. septembra 1970 cez 3. vyučovaciu hodinu priviedli triedni profesori svojich študentov zo starej budovy do novej strednej všeobecnovzdelávacej školy. Učilo sa na 3. a 4. podlaží, na ostatných podlažiach sa intenzívne pracovalo. K slávnostnému prestrihnutiu pásky došlo 4. novembra 1970.


V nasledujúcich školských rokoch sa rozrastal počet tried denného štúdia, s ním aj pedagogický zbor a stav technicko-hospodárskeho personálu. Pedagogickí pracovníci prichádzali väčšinou priamo z vysokých škôl. Postupne sa zariaďovali odborné učebne, budoval rozsiahly športový areál. V školskom roku 1969/70 boli otvorené prvé triedy gymnaziálneho štúdia. Školským rokom 1972/73 bol ukončený prechod z trojročného štúdia strednej všeobecnovzdelávacej školy na štvorročné gymnaziálne štúdium.